Общи условия за ползване на www.elmat-polmat.com

1. Предмет

1.1 Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на elmat-polmat.com, които уреждат правилата за използването на elmat-polmat.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговецa от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през elmat-polmat.com

2. Данни за продавача

2.1 „ЕлМат“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 126, вх. А, ет. 2, ап. 5 и адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Военна рампа, ул. Проф, Иван Георгов 1А, ет. 4 с идентификационен № по ДДС BG131362240
2.2 „ЕлМат“ ООД администрира електронния магазин elmat-polmat, под формата на сайта elmat-polmat.com, наричан „платформа за електронна търговия“. „ЕлМат“ ООД щe бъде наричано за краткост по-долу Elmat-polmat.
2.3 Можете да се свържете с Elmat-polmat на посочения по-горе адрес и на телефон 02/832 71 71  или на и-мейл адрес polmat.elmat@gmail.com

3. Дефиниции

3.1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия Elmat-polmat.com
3.2  Продавач – Elmat-polmat
3.3  Платформата – домейна elmat-polmat.com
3.4  Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5  Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6  Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Elmat-polmat и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Elmat-polmat, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.
3.7  Продукт/и – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавача през Платформата.
3.8  Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.9  Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
3.10 Съдържание
•   цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
•   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Elmat-polmat, изпратено посредством електронни средства или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•   всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител на Elmat-polmat на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
•   информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
•   данни относно Продавач или други данни отнасящи се до него
3.11 Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
3.12 Транзакция – действието от страна на Elmat-polmat по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата.
3.13 Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
3.14 Коментар – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

4.Общи положения

4.1 Общите условия на Elmat-polmat са задължителни за всички Клиенти на Платформата.
4.2 Всяко използване на Платформата означава, че Клиента/Купувача се е запознал внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Elmat-polmat по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
4.4 Elmat-polmat има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5 Във всеки един случай на промяна на общите условия, Elmat-polmat  ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл всеки Клиент има задължение да прави справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.
4.6 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не прави недействителни или неприложими останалите разпоредби.
4.7 Elmat-polmat полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Elmat-polmat уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративнo насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8 Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат промeняни от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Elmat-polmat предварително се извинява на своите Клиенти.
4.9 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, ние от Elmat-polmat се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10 Всички стоки, включително тези в промоция или намaление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.11 Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Elmat-polmat не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. Регистрация

5.1 За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в Elmat-polmat.com стоки, е необходимо първо да се регистрирате. При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето „Съгласен съм с „Общите условия““ клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия“ и ги приема.

6. Поверителност на данните

6.1 Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Elmat-polmat, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:
6.1.1 Поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;
6.1.2 Изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл;
6.2 Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Elmat-polmat.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

7. Поръчка и Връщане на закупена стока

7.1 Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
7.2 Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
7.3 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Elmat-polmat във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Elmat-polmat да предостави тези данни на куриерската фирма извършваща доставката.
7.4 С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Elmat-polmat да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
7.5 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
• не е постъпило плащане в банковата сметка на Продавача, ако Клиента е избрал вариант „Плащане по банков път“
7.6 При отказ от Поръчка предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на купувача.
7.7 Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Elmat-polmat в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Elmat-polmat. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лицe, различно от превозвача. Клиентът следва да върне продукта на адрес: гр. София, кв. Военна рампа, ул. Проф. Иван Георгов 1А, ет. 4, като междувременно уведоми Продавача за това на polmat.elmat@gmail.com или на телефон 02/832 71 71.
7.8 Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Продавача има доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
• Плащанията, направени чрез банков трансфер – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
7.9 Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

8. Стоки за които клиентът няма право на отказ

8.1 Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

9. Цена на поръчката

9.1 Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка. Elmat-polmat.com има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените Elmat-polmat.com има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. Elmat-polmat.com се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

10. Начини на плащане

10.1 Плащане при доставка (наложен платеж) – при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.
10.2 Плащане по банков път – заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от Elmat-polmat банкова сметка.

11. Доставка на стоки

11.1 Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
11.2.Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на e-mal: polmat.elmat@gmail.com или на тел: 02 832 71 71 и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
11.3 Цената на доставката на стоки, предлагани от Elmat-polmat се формира по тарифи на избрания от Купувача куриер.

12. Спорове и жалби

12.1 При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

13. Гаранция на стоката

13.1 Всички стоки, предлагани в Elmat-polmat.com, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.